Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Topo Travel

Artikel 1 Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van Topo Travel. De voorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met dwingend recht. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Topo Travel wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.3 Afspraken die van deze Algemene Voorwaarden afwijken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud reisovereenkomst

2.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Topo Travel door de reiziger. In geval van aanvaarding middels het formulier via de website geldt de dag van (elektronisch) ontvangst van het volledig door de reiziger ingevulde formulier op de website als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.

2.2 Topo Travel neemt alleen boekingen/reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Boekingen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.3 Indien Topo Travel uw boeking in behandeling neemt, zendt Topo Travel u langs elektronische weg zo spoedig mogelijk na verrichting van de boeking een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Topo Travel.

2.4 Het aanbod van Topo Travel is vrijblijvend. Het aanbod kan worden herroepen. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één werkdag na aanvaarding van het aanbod te geschieden onder opgaaf van redenen.

2.5 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in andere publicaties van reisaanbiedingen van Topo Travel Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden Topo Travel niet. Topo Travel kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

2.6 Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door Topo Travel zijn bevestigd.

2.7 Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, hierna aanmelder genaamd, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De aanmelder is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van hem zelf en de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

2.8 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantalaanmeldingen duidelijk in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden.

Artikel 3 Betaling

3.1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 30 % van de reissom te betalen vermeerderd met de kosten van de eventuele annuleringsverzekering. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist, dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal Topo Travel dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden.

3.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de reis binnen 6 weken voor aanvangsdatum van de reis wordt geboekt dient het gehele bedrag ter stond te worden voldaan. Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit erbij worden vermeld. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

3.3 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Topo Travel u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Topo Travel zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Topo Travel als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Topo Travel in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. Topo Travel heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. Het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

3.4 Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15 % van het gevorderde.

3.5 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de boeking/factuur door Topo Travel is verzonden.

Artikel 4 In-de-plaatsstelling

4.1 Indien u en Topo Travel zijn overeengekomen dat u en/of één of meer reizigers worden vervangen, blijft u naast de vervangende reiziger hoofdelijk aansprakelijk tegenover Topo Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

Artikel 5 Reisbescheiden en reisdocumenten

5.1 De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereldpaspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Topo Travel verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.

5.2 Topo Travel is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

5.3 Tenzij anders overeengekomen worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) ten minste 10 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk zeven dagen voor vertrek aan Topo Travel te melden.

5.4 Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Topo Travel aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

5.5 Topo Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 6 Annulering door reiziger

6.1 Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

6.2 Indien een reservering door de reiziger wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze annulering kan alleen schriftelijk geschieden. De werkdag waarop de schriftelijke annulering binnenkomt, geldt als datum vanwaar af eventuele terugbetalingen berekend worden.

6.3 De annuleringskosten worden vastgesteld aan de hand van de volgende bepalingen:

a) Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst is een bedrag verschuldigd van 30% van de reissom.

b) Bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst is een bedrag verschuldigd van 60 % van de reissom.

c) Bij annulering vanaf de 28ste dag tot dag van aankomst is een bedrag verschuldigd van 90 % van de reissom.

d) Bij annulering op de dag van vertrek of later is een bedrag verschuldigd van de totale reissom. De reiziger kan hiervoor eventueel een beroep doen op de Annuleringsverzekering.

6.4 Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikt persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende cumulatieve voorwaarden:

a) dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaats -stelling;

b) dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;

c) dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;

d) dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek wordt ingediend.

Artikel 4 is van toepassing.

Artikel 7 Wijzigingen door Topo Travel

7.1 De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die Topo Travel aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van uitermate slechte weersomstandigheden, vallen hier eveneens onder. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. Topo Travel verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Topo Travel is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Topo Travel en de reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.

7.2 De in artikel 7.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van art. 7: 505 Burgerlijk Wetboek. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) slechts afwijzen indien de wijziging(en) hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt en indien Topo Travel geen redelijk alternatief voorhanden heeft.

7.3 Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens Topo Travel hebben.

7.4 In geval van wijziging doet Topo Travel de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Zo niet dan heeft de reiziger recht op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Topo Travel binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

7.5 Alle in artikel 7 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de reiziger onverwijld worden meegedeeld.

7.5 Indien de in artikel 7 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zal Topo Travel ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor Topo Travel onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal Topo Travel er voor zorgdragen dat de reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

Artikel 8 Opzegging door Topo Travel

8.1 Topo Travel kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Topo Travel aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

8.2 Topo Travel heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;

b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Topo Travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de verstrekte informatie van Topo Travel. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van Topo Travel meebrengen.

9.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in 9.1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de reisleiding en Topo Travel.

9.3 Topo Travel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a) tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;

b) handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

c) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;

d) omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Topo Travel en krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Topo Travel kunnen worden toegerekend.

9.4 Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt Topo Travel geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Topo Travel.

9.5 In geval Topo Travel aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

9.6 De aansprakelijkheid van Topo Travel is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot driemaal de reissom.

9.7 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van Topo Travel.

Artikel 10 Verplichtingen van de reiziger

10.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Topo Travel en de reisleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

10.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door Topo Travel c.q. de reisleiding van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

10.3 De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding van Topo Travel, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.

Artikel 11 Klachten
11.1 Indien u klachten heeft over de geboekte accommodatie en/of activiteit, dient u dit ter plaatse meteen schriftelijk te melden bij de reisbegeleiding. Wordt de klacht vervolgens niet naar behoren opgelost, dan neemt u contact op met Topo Travel Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem op te lossen. Wordt de klacht dan nog niet naar u tevredenheid afgehandeld dan heeft u tot 3 maanden na vertrekdatum de tijd om u klacht voor te leggen aan de bevoegde rechter.